மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

TamilSpark

மெழுகு சிலை ராய் லட்சுமி.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

லுக்கு கிக் ஏத்தும். மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

பார்வையே ஆளை மயக்குது.. மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

மெழுகு சிலை தேகம்.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

தொடையழகில் ரம்பாவை மிஞ்சிய மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

பேரழகி.. மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

 அந்த பார்வை ஒன்னே போதும்.. மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..

சிரிப்பில் சிறகடிக்கும் மெழுகு சிலை.. பார்த்ததும் ஏதேதோ பண்ணும் ராய் லட்சுமி..